วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2550

การสร้างสื่อการเรียนการสอน
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอน
........1.1 ความหมาย ประเภท ของสื่อการเรียนการสอน
........1.2 คุณค่า และประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอน
........1.3 หลักการเลือกและการใช้สื่อการเรียนการสอน
หน่วยที่ 2 จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสื่อการเรียนการสอน
........2.1 จิตวิทยาการรับรู้
........2.2 จิตวิทยาการเรียนรู้
........2.3 จิตวิทยาพัฒนาการ
หน่วยที่ 3 การสื่อสาร
........3.1 ความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสาร
........3.2 รูปแบบของการสื่อสาร
........3.3 แบบจำลองของการสื่อสาร
........3.4 การสื่อสารกับกระบวนการเรียนการสอน
หน่วยที่ 4 การออกแบบสื่อการเรียนการสอน
........4.1 ความหมายของการออกแบบสื่อการเรียนการสอน
........4.2 วิธีระบบกับการออกแบบสื่อการเรียนการสอน
........4.3 การสร้างแบบจำลองการออกแบบสื่อการเรียนการสอน
หน่วยที่ 5 การผลิตสื่อกราฟิก
........5.1 ความหมาย และคุณค่าของสื่อกราฟิก
........5.2 การใช้สีกับสื่อการเรียนการสอน
........5.3 การเขียนภาพการ์ตูน
........5.4 การออกแบบตัวอักษรหัวเรื่อง
หน่วยที่ 6 การสร้างสื่อราคาเยา
........6.1 ความหมาย คุณค่า และประโยชน์ของสื่อราคาเยา
........6.3 วัสดุกับเทคนิคการออกแบบ
........6.4 การประมินสื่อการสอนราคาเยา
หน่วยที่ 7 การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์
........7.1 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
........7.2 การใช้เครือข่ายเพื่อการเรียนการสอน
หน่วยที่ 8 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
........8.1 ความหมาย คุณค่า และประโยชน์ของสื่อสิ่งพิมพ์
........8.2 ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์
........8.3 ระบบการพิมพ์
........8.4 การเลือกและการใช้สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเรียนการสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

Powered By Blogger